BÖCKER


Jag har skrivit tre böcker som handlar om hur man kan använda digitala verktyg i en språkutvecklande och formativ undervisning och två kapitel i två olika antologier som mer övergripande handlar om autentiska mottagare kopplat till webbpublicering och grundtankarna inom flipped classroom (se beskrivningar nedan).

Min intention med mina böcker är inte att täcka in alla digitala verktyg som kan användas i undervisning utan snarare att berätta om hur jag själv har använt dessa tillsammans med mina elever. Under mina tio år som lärare i ofta mer än mindre digitala lärandemiljöer har utvecklingen gått väldigt snabbt, varför det ja – är aningens vanskligt att skriva pappersböcker… Specifika digitala verktyg har ju en tendens att bli inaktuella, uppdateras eller tas bort. Det kan även vara bra att veta att då jag oftast har arbetat i Googlemiljö ger jag lite fler exempel på Googlerelaterade verktyg.

Som nämns inledningsvis i böckerna behöver GDPR beaktas och är det så att de omnämnda verktygen i böckerna inte är godkända av din huvudman kan du ta med dig tankarna och upplägget och omsätta detta med de digitala verktyg som finns tillgängliga för dig och dina kollegor. Oftast finns ungefärligt motsvarande funktioner att hitta i de plattformar som tillhandahålls av huvudmannen. Dessutom inser fler och fler företag som utvecklar digitala verktyg för undervisning i samråd med lärare värdet av en mer heltäckande lösning som harmonierar med lärare och elevers behov och olika länders lagstiftning. Är övertygad om att det kommer att dyka upp bättre digitala lösningar med tiden, men tills dess får vi hålla tillgodo med det som finns och fokusera på det som är det viktiga i mina böcker – undervisningen!

Under hösten 2023 kommer det ut två nya böcker som jag varit medförfattare till:

GOD UNDERVISNING – MED DIGITALA OCH ANALOGA VERKTYG

Samskriven med Joanna Lundin.

Att utveckla, förfina och förbättra metoder och innehåll för god undervisning är en ständigt pågående process med flera beståndsdelar. Vi behöver bland annat grundläggande kunskap om hur minnet och hjärnan fungerar, förstå betydelsen av gott ledarskap och goda relationer och kombinera detta med en väl avvägd användning av digitala och analoga verktyg.

Vi vill lyfta fram det du som lärare gör i din dagliga praktik – ett hantverk som tar tid att bemästra men som också är något som aldrig blir färdigt. Den här boken är tänkt att användas i din vardag som inspiration, diskussionsunderlag och som stöd att våga prova något nytt – eller nygammalt?

Boken riktar sig till dig som är verksam eller blivande lärare inom grundskola och gymnasium eller som på annat sätt arbetar med lärande och skolutveckling.

LÄRANDE I EN DIGITALISERAD VÄRLD (2023)

Samskriven med Malin Frykman och Sara Willermark.

Lärande i en digitaliserad värld är en konkret och undervisningsnära handbok. Syftet är att stödja läraren i arbetet med att utveckla elevernas adekvata digitala kompetens – ett av skolans övergripande uppdrag som brukar beskrivas i fyra punkter:

• att förstå digitaliseringens påverkan på samhället

• att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier

• att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt

• att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling.

Författarna konkretiserar och problematiserar vad lärande i en digital värld innebär i praktiken. I varje kapitel ges konkreta exempel på hur lärare kan designa sin undervisning så att eleverna får använda digitala verktyg för att söka kunskap, bearbeta information, lösa problem, skapa, kommunicera och lära.

Boken riktar sig till verksamma och blivande lärare inom grundskola, där ett kontinuerligt arbete med elevernas digitala kompetens är obligatoriskt enligt Lgr22. Även lärare på gymnasium och vuxenutbildning kan ha glädje av bokens innehåll.

DIGITALA VERKTYG FÖR SPRÅKUTVECKLANDE UNDERVISNING (2019)

Vi lär genom språket – ett välutvecklat språk är en grundläggande faktor för att tillgodogöra sig ämnesinnehållet. Därför är det helt avgörande att alla ämneslärare arbetar språkutvecklande.

Att det finns framgångsfaktorer för att lyckas med en språkutvecklande undervisning vet många, men hur man kombinerar dem med digitala verktyg är inte lika självklart.

I den här boken delar Patricia Diaz med sig av sin erfarenhet kring digitala verktyg för språk- och kunskapsutvecklande arbete i ett modernt undervisningssammanhang. Boken är strukturerad i ett antal tydliga framgångsfaktorer för språkutvecklande undervisning: att samla in, synliggöra och arbeta utifrån elevernas förkunskaper, att erbjuda olika typer av stöttning, att få eleverna att samarbeta, interagera och kommunicera samt att arbeta aktivt med ord och begrepp.

I alla kapitel ges utförliga förslag på digitala verktyg som kan användas för att stötta arbetet i klassrummet. Till boken hör även en webbplats där boken finns i digitalt format med klickbara länkar till alla de verktyg och webbsidor som författaren beskriver.

Digitala verktyg för språkutvecklande undervisning vänder sig till blivande och verksamma ämneslärare, IKT-pedagoger och skolledare.

Boken finns tex på Bokus!

ARBETA FORMATIVT MED DIGITALA VERKTYG (2019)

Var befinner du dig nu? Vart är du på väg? Hur kan du ta dig dit?

Detta är återkommande frågor som lärare behöver ställa till sina elever. Svaren på frågorna är nämligen nyckeln till ett formativt arbetssätt som enligt aktuell forskning leder till ett ökat lärande. Genom att använda digital teknik som ett naturligt verktyg i undervisningen kan man förbättra förutsättningarna för att lyckas med detta formativa arbete.

I den här boken delar jag med mig av mina erfarenheter och föreslår olika sätt att arbeta formativt och digitalt med elever i grundskola och gymnasium. Boken är strukturerad kring Dylan Wiliams nyckelstrategier för ett formativt arbete: att tydliggöra lärandemål, synliggöra lärande, ge effektiv återkoppling som utvecklar lärandet, och låta elever fungera som resurser för varandra och ansvara för sitt eget lärande. Alla dessa strategier kan stödjas av digitala verktyg som tilltalar och utmanar eleverna.

Arbeta formativt med digitala verktyg vänder sig till blivande och verksamma lärare, IT-pedagoger och skolledare med lust att utvecklas och utveckla.

I den reviderade upplagan (släppt i oktober 2019) har många beskrivningar av digitala verktyg som är kopplade till de formativa strategierna uppdaterats. En del digitala resurser har tagits bort för att ge plats åt andra. De reviderade läroplansformuleringarna och forskningsreferenserna har även de uppdaterats. Det har även lagts till nya tankar om verktygens användningsområden för olika formativa syften under respektive strategi.  

Elisabet Norin har recenserat Arbeta formativt med digitala verktyg i nättidningen Re:Flex.Läs recensionen här!

Boken finns att få tag på här!

 WEBBEN I UNDERVISNINGEN – digitala verktyg och sociala medier för lärande (2012)

Webben_i_undervisningen_v2Boken vänder sig till alla som är intresserade av hur undervisning kan bedrivas med hjälp av digitala verktyg och sociala medier. Den främsta målgruppen är blivande och verksamma pedagoger som tillsammans med sina elever vill utveckla sitt användande av IT i undervisningen.

I bokens första del redogörs för vilken roll IT har spelat och fortfarande spelar i skolans värld fram till idag. Här kan du ta bland annat ta del av information kring barn och ungas vanor kopplat till det digitala samhälle vi lever i.

Den andra delen består av en genomgång av digitala verktyg och sociala medier och hur de kan användas i olika undervisningssammanhang. Du får konkreta och praktiska tips och förslag på hur man kan ha digitala verktyg och sociala medier som utgångspunkt för att modernisera och utveckla undervisningen.

Bokens praktiskt tillämpbara innehåll är viktigt såväl på lokal- som regeringsnivå vilket tydliggörs av Anna-Karin Hatt, Sveriges fd  IT- och energiminister, som har skrivit bokens förord. Läs vad Anna-Karin skriver om boken här!

Elisabet Norin har recenserat Webben i undervisningen i nättidningen Re:Flex. Läs recensionen här!

Boken finns på tex Bokus!

INTERAKTIVA MEDIER OCH LÄRANDEMILJÖER (2014)

Interaktiva medierEn antologi till vilken jag har bidragit med ett kapitel om webbpublicering i undervisningen. Redaktörer är Elza Dunkels och Simon Lindgren.

Antologin presenterar olika synvinklar på dagens utbildning, både från forskning och från praktik. Författarna tar avstamp i att lärare redan har tillgång till interaktiva medier i lärandemiljöer men att de inte alltid vet hur de ska använda dessa tillsammans med eleverna.

Interaktiva medier och lärandemiljöer består av 13 kapitel som utifrån olika tillämpningar, erfarenheter och exempel ger lärare och pedagoger idéer, begrepp och metoder för sin professionella utveckling. De olika kapitlen ska kunna fungera som inspiration, diskussionsunderlag eller utgångspunkter för vidare problematisering, i arbetslag, utbildning eller för en enskild pedagog.

Boken finns på tex Bokus!

DIGITALA DIDAKTISKA DILEMMAN (2022)

En antologi till vilken jag har bidragit med ett kapitel om hur vi kan tillvarata grundtankarna inom flipped classroom och blended learning i kölvattnet av pandemin och hur de kan bidra till undervisning idag. Redaktörer är Sofia Lundmark och Janne Kontio.

Didaktiska digitala dilemman är en antologi som möter de utmaningar som uppstår där en ny värld väntas återskapa kunskap med ny teknik. Genom inblickar i dagens förändrade lärarpraktik presenteras färsk forskning och aktuell empiri som lärare och lärarstudenter kan känna igen sig i. I boken ställs frågor som: Hur ser utmaningarna ut? Vad säger forskningen om dessa utmaningar? Hur kan lärare arbeta för att hantera dessa digitala klassrumsdilemman? Kapitlen är indelade i fyra teman som speglar didaktiska dilemman som berör digitaliseringens utmaningar som lärare stöter på i sin vardag:

  • Det digitala klassrummet
  • Att organisera digital undervisning
  • Makt och demokrati i det digitala klassrummet
  • Teknik och medier i klassrummet

Frågeställningarna och insikterna i Digitala didaktiska dilemman uppmuntrar till kollegial reflektion och diskussion och passar alla lärarkategorier och lärarstudenter från förskolenivå till universitets- och högskolenivå.

Boken finns att få tag på via tex Bokus, Adlibris eller via Natur & Kulturs hemsida!

Här är några röster från sociala medier om mina böcker:

 Skärmavbild 2013-03-26 kl. 09.17.48Skärmavbild 2013-03-26 kl. 09.11.26

Skärmavbild 2013-03-26 kl. 08.56.26

AFMDV 2

AFMDV 1  AFMDV 3

Webben 11   Webben 12

Twitter 2014 bok

Skärmavbild 2013-03-26 kl. 09.10.56 Sagt om boken

Skärmavbild 2013-03-26 kl. 08.25.20

Twitter 2014 bok 2

Skärmavbild 2013-03-26 kl. 08.32.00 Skärmavbild 2013-03-26 kl. 08.56.34

Skärmavbild 2013-03-26 kl. 09.11.06

Skärmavbild 2013-03-26 kl. 09.11.39 Skärmavbild 2013-03-26 kl. 09.11.16

Skärmavbild 2013-03-26 kl. 08.31.02 Skärmavbild 2013-09-19 kl. 08.30.03

Webben 10