Nya läroplanen stödjer webbpublicering


Webbpublicering borde vara en naturlig del av undervisningen. Idag kan det vara ett känsligt ämne men om ett par år kommer det förhoppningsvis anses vara något mer naturligt, även inom skolväsendet. Jag säger naturligt eftersom att webben utgör en sådan stor (och naturlig) del av det samhälle vi lever i.

Men bör vi lärare verkligen uppmuntra våra elever att publicera sina verk på nätet? Är det verkligen till någon hjälp? Vilka direkta kunskapsmål kan vi med webbpubliceringens hjälp nå? Nya läroplaner är ju på intågande 1 juli 2011 och om man tittar lite närmre på vad som står i Lgr 11 så kan man läsa att:

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning.

I dagsläget är det nödvändigt för alla samhällsmedlemmar att ha grundläggande kunskaper om internet, sociala medier och deras betydelse samt hur man publicerar innehåll på webben. Dagens elever behöver även förstå sig på sin samtid och lära sig att förhålla sig kritiska till möjligheter och svårigheter kopplade till den digitala värld vi alla lever i. I den nya läroplanen för grundskolan finns fler mål att nå via webbpublicering, exempelvis:

Eleven kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Enligt min personliga åsikt är detta ett av de allra viktigaste målen att nå. En av lärarens viktigaste uppgifter är att pusha eleven i riktningen att både vilja utforska och att kunna arbeta självständigt och i grupp. Denna kunskap kommer att vara ovärderlig senare i livet. Med webbpublicering via digitala verktyg är möjligheterna till samarbeten många. Att få använda olika (digitala) uttrycksmedel gör också att eleverna får möjlighet att pröva olika sätt att visa upp sina färdigheter både individuellt och i grupp.

Eleven har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kultur­ arvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken, har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia.

Eleven kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia.

Via nätet finns hela världen i våra händer. Internet är en tveklös källa för att ta del av andras kulturer och även dela med sig av sin egen. Den mest tillgängliga mötesplats som finns. Information om och tankarna och erfarenheterna från andra kulturer är bara en tangenttryckning ifrån oss. Detta är något som vi måste utnyttja tillsammans med eleverna.

Eleven kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.

Eleven kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

Genom att använda sig av digitala verktyg och webbpublicering i undervisningen blir möjligheterna oändliga och ovanstående mål lätta att nå. Internet är en modern teknik (vad blir nästa steg?) som minst sagt fungerar som ett verktyg för att kommunicera, söka kunskap, skapa och lära sig. Använd det!